Privātuma politika

SIA “EVRO TRANS

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas “personas datu” apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

 1. Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 1. Privātuma politikas piemērošana

SIA “EVRO TRANS privātuma politika tiek piemērota personas datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “EVRO TRANS interneta mājaslapā https://evrotrans.lv, interneta veikalā, veikalā u.tml.

 1. Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde, klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole.

Pārzinis: SIA “EVRO TRANS”, reģistrācijas Nr. 42403008086

Juridiskā adrese: Rīgas iela 16D, Rēzekne, LV-4601, Latvija

Tiesiskais pamats: SIA “EVRO TRANS” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

Datu aizsardzības speciālists: (e-pasts): [email protected]

 1. Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, lai realizētu SIA “EVRO TRANS leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, drošu glabāšanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības, nodokļu normatīvu prasības un citu likumu prasības. Kā arī/tajā skaitā izpildītu citu normatīvo aktu prasības saistībā ar komercdarbības veikšanu, grāmatvedības kārtošanu u.c., u.tml.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā normatīvā akta (tā regulējuma), vai attiecīgi noslēgtā līguma un šī līguma regulējošā normatīvā akta – tajā noteiktā personas datu glabāšanas ilguma. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “EVRO TRANS leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta – izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

 1. Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis). Personas dati var tik nodoti SIA “EVRO TRANS sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām: kurjerdienests, grāmatvedības kārtošanas kompānija, un tamlīdzīgi) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “EVRO TRANS tiesiskās un leģitīmās intereses.

 1. Komerciālu piedāvājumu reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “EVRO TRANS” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: [email protected] .

 1. Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

 1. Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “EVRO TRANS, Rīgas iela 16D, Rēzekne, LV-4601, Latvija, pa e-pastu: [email protected]).

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apmērā, lai SIA “EVRO TRANS būtu iespējams identificēt rakstveida iesnieguma iesniedzēju un sniegt tam par viņu SIA “EVRO TRANS pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju. Datu dzēšana notiek – ievērojot normatīvo aktu noteikumus un SIA “EVRO TRANSleģitīmās intereses.

 1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “EVRO TRANSjuridisko adresi: Rīgas iela 16D, Rēzekne, LV-4601, Latvija, un/vai pa e-pastu: [email protected] .  Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz normatīvo aktu noteikumu pamatiem (regula, likums, noteikumi).

 1. Sīkdatnes

Informācijas par sīkdatnēm ir pieejama šeit:

SIKDATNES

 1. Nobeiguma informācija

SIA “EVRO TRANS ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, tad fiziskai personai ir tiesības vērsties pie SIA “EVRO TRANS vai Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā ( www.dvi.gov.lv ).

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679