Noteikumi un nosacījumi

Informācija par distances līgumu

Preču pārdevējs:

SIA “EVRO TRANS”, reģistrācijas Nr. 42403008086, PVN Nr. LV42403008086, juridiskā adrese: Rīgas iela 16D, Rēzekne, LV4601, faktiskā adrese: Rīgas iela 16D, Rēzekne, LV4601, tālrunis +371 20000552, e-pasts: [email protected], banka: “A/S CITADELE”, SWIFT kods: PARXLV22, konta Nr. LV29PARX0015351170001.

Interneta veikals: https://evrotrans.lv 

Veikals: (adrese) Rīgas iela 16D, Rēzekne, LV4601

Darba laiks:

Darba dienās no 08:00 līdz 18:00

Sestdienās no 09:00 līdz 13:00

Svētdien – BRĪVDIENA

Svētku dienā – BRĪVDIENA

PTAL

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums

MK Noteikumi

Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu

https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu

Patērētājs

Patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējs

Pircējs ir juridiska persona, kas nav Patērētājs. Kā arī, Pircējs ir persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Preces

Pārdevējs piedāvā iegādāties dažāda veida automašīnu lietotas preces (detaļas), kuras nav jaunas un ir lietotas. Preču kvalitāte atbilst preču ražotāja norādījumiem un paziņojumiem, taču visas iegādei piedāvātās preces ir lietotas, tās ir apskatāmas Pārdevēja Interneta veikalā un/vai Veikalā (veikala darba laikā).

Preču cenas

Preču cenas, neskaitot to piegādes izmaksas, ja Patērētājs vai Pircējs tās vēlas iegādāties ar piegādi, uz Patērētāja vai Pircēja norādīto adresi, ir norādītas Interneta veikalā vai Veikala pie katras Preces.

Preču piegāde, izmaksas

Preču piegādes termiņš ir atkarīgs no iegādātās Preces piegādes veida (piegāde “uz mājām/biroju”, piegāde uz kurjerdienesta pakomātu, pasts stacija, pasta nodaļu, un tamlīdzīgi) un Patērētāja vai Pircēja norādītās piegādes adreses (attālums).

Interneta veikalā iegādāto preču saņemšana Veikalā ir bezmaksas.

Preču piegādes sniedzēji:

  • 1.    VENIPAK:
  • piegāde Latvijas teritorijā un Baltijā.
  • pasūtītās preces līdz 15:00 tiks saņemtas Latvijas teritorijā un Baltijā, nākamajā dienā norādītajā adresā un tiks atdotas pasūtītājam.
  • pasūtītās preces pēc 15:00 tiks saņemtas Latvijas teritorijā un Baltijā pēc vienas dienas, norādītajā adresē un tiks atdotas pasūtītājam.

preces piegādes izmaksas ir norādītas katrai precei atsevišķi.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Patērētājam un Pircējam ir tiesības pieteikt savas sūdzības, kuras rakstveidā nosūtāmas Pārdevējam pa pastu, uz Pārdevēja juridisko adresi, vai uz Pārdevēja e-pastu: [email protected]

Patērētāju sūdzību izskatīšanas termiņš: Pārdevējs 15 darbdienu laikā no rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Patērētājam rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē Patērētāju par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Pircēju sūdzību izskatīšanas termiņš ir 30 dienas no rakstveida sūdzības saņemšanas dienas.

Atteikuma tiesības un to izmantošanas kārtība / Distances līguma izbeigšana

Patērētājs var 14.dienu laikā no Preces iegādes (saņemšanas dienas) izmantot atteikuma tiesības atkāpties no distances līguma.

Preces iegādes brīdī Pārdevējs izsniedz Patērētājam atteikuma veidlapu, kura ir pieejama šeit.

Gadījumā, ja Patērētājas vēlas izmantot savas atteikuma tiesības un likumā noteiktajā 14 dienu laika termiņā atteikties no Interneta veikalā iegādātās Preces, tad Patērētājam ir pienākums aizpildīt un iesnigt (nosūtot atteikuma veidlapu uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pastu: [email protected]) Pārdevējam atteikuma veidlapu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.

Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas. Patērētājs sedz ar Preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām (14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas) par lēmumu atkāpties no līguma rakstveidā informē Pārdevēju, iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

Patērētājs nosūta Preci atpakaļ Pārdevējam (uz pārdevēja juridisko adresi) vai nodod to Pārdevējam (Pārdevēja juridiskajā adresē, šajos noteikumos norādītajā darba laikā) bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju (Patērētāj aizpildītu un Pārdevējam nosūtītu atteikuma veidlapu) par Patērētāja lēmumu atkāpties no distances līguma, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto Preces naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos Preces piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs. 

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Patērētāja par Preci samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis atpakaļ Preci no Patērētāja vai patērētājs iesniedzis pārdevējam rakstveida apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ Pārdevējam (uz Pārdevēja juridisko adresi), atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

Ja Patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot Preces piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta Preces piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Patērētājam Preces piegādes papildu izdevumus.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar vienpusēji atkāpties no distances līguma, šādas tiesības ir paredzētas tikai Patērētājam.

Atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem.

Patērētāja tiesības, ja Preces neatbilst līguma noteikumiem:

  1. https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums 
  2. https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu 

Izņemot MK Noteikumu 22. punktā norādītos gadījumus, Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot PTAL 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī MK Noteikumu 23. punktā minētās izmaksas. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:

  • no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
  • ja Patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
  • ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā Preces pēdējo partiju vai daļu.